LILI WHITE : SHOW SIXTIES/ 70/80 et DISCO/ SPECIAL SENIORS - Toutes les photos